Ticket/ Quản lý danh sách vé

Hỗ trợ khách hàng

17/06/2021 - 3 phút để đọc

619 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách vé (Ticket)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Package Check Control – Nhấn “Ticket

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, cập nhật thông tin vé dịch vụ đã đăng ký cho khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Keyword: Cho phép nhập tên khách để tìm kiếm

 • Status: Tình trạng vé dịch vụ (Active: Đang hoạt động, Block: đã khóa, Checkout: đã check out)

 • Start time: Ngày bắt đầu của vé dịch vụ

 • End time: Ngày kết thúc của vé dịch vụ

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Guest: Tên của khách

 • Card ID: Mã của thẻ

 • Ticket Type: Loại hình vé dịch vụ

 • Number of Unit: Thời hạn được phép sử dụng của vé dịch vụ (ví dụ 2 weeks: là vé được sử dụng trong 2 tuần)

 • Note: Ghi chú thêm

 • Start Time: Thời gian bắt đầu được phép sử dụng dịch vụ

 • End Time: Thời gian bắt đầu được phép sử dụng dịch vụ

 • Các nút chức năng:

 • Assign card: Gắn thẻ kiểm soát vào vé dịch vụ của khách

 • Assign card: Hủy gắn thẻ vào vé dịch vụ của khách

 • Checkout: Khi khách rời khỏi hồ bơi, hoặc phòng gym thì cần thực hiện việc check out dịch vụ cho khách

 • Edit Ticket: Điều chỉnh thông tin vé dịch vụ

 • View usage history: Xem lịch sử sử dụng dịch vụ của khách

Assign Card/Gắn thẻ kiểm soát cho vé dịch vụ:

Bước 1: Chọn vé dịch vụ cần gắn thẻ, sau đó bấm vào nút chức năng “Assign Card” để gắn thẻ kiểm soát

Bước 2: Táp thẻ lên đầu đọc thẻ từ, hệ thống sẽ tự động ghi nhận mã số của thẻ và gắn vào dịch vụ. Hệ thống sẽ thông báo nếu việc đọc thẻ và gắn thẻ thành công.

Lứu ý: Khi 1 thẻ đang đang assign cho vé (ticket) chưa checkout thì sẽ không được assign cho vé (ticket) khác

UnAssign Card/Hủy gắn thẻ kiểm soát cho vé dịch vụ:

Bước 1: Tìm vé dịch vụ cần hủy gắn thẻ, sau đó bấm vào nút chức năng “UnAssign Card

Bước 2: Hệ thống sẽ hủy gắn thẻ và hiện thông báo thành công như đươi đây


Checkout/ Ghi nhận khách đã rời khỏi khu dịch vụ:

Bước 1: Tìm vé dịch vụ cần checkout, sau đó bấm vào nút chức năng “Checkout

Bước 2: Hệ thống sẽ checkout và hiện thông báo thành công như dưới đây

Edit Ticket/ Điều chỉnh thông tin vé dịch vụ:

Bước 1: Tìm vé dịch vụ cần điều chỉnh, sau đó bấm vào nút chức năng “Edit Ticket

Bước 2: Cập nhật thông tin vé dịch vụ ở các trường thông tin ở form dưới đây và click vào nút Submit để lưu thông tin

Lưu ý (Remarks)

 • Khi 1 thẻ đang đang assign cho vé (ticket) chưa checkout thì sẽ không được assign cho vé (ticket) khác


Trang này có hữu ích ?