Đặt phòng với nhiều gói giá (Multiple rates booking)

Hỗ trợ khách hàng

24/05/2021 - 3 phút để đọc

242 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Đặt Phòng (Make Booking)

Đường dẫn (Open Link)

Access Partner Portal >> Log in >> Make Booking

Tổng quan (Summary)

Luồng đặt phòng cho đối tác, nâng cấp tính năng đặt phòng với nhiều kịch bản khác nhau về rate code & allotments cho các chặng ở khác nhau.

  • Đặt phòng với nhiều rate codes thuộc cùng 1 allotment

  • Đặt phòng với nhiều rate codes thuộc nhiều allotments

Màn hình (Screen)

Màn hình tìm kiếm phòng:

Hỗ trợ tìm kiếm theo tên khách sạn & khu vực

Tìm kiếm theo ngày đến & ngày đi, số người lớn, trẻ em, em bé.

Màn hình kết quả

Bấm vào 1 ô giá muốn chọn để thêm phòng, thông báo chọn phòng sẽ hiện lên như sau

Sau khi chọn phòng, thông tin hành trình được cập nhật tương ứng, chọn Extend để thêm chặng ở với các lựa chọn khác về giá & allotment

Màn hình tìm kiếm & thêm chặng hiển thị như sau

Bạn có thể chọn giai đoạn ở tiếp theo với số ngày mong muốn và bấm Search/Tìm kiếm. Sau đó, kết quả trả về sẽ được hiển thị ngay bên dưới với allotment & danh sách rate codes tương ứng có thể chọn → Chọn Allotment & Rate mong muốn sau đó bấm Add/Thêm để thêm chặng → Bấm Confirm/Xác nhận để sang bước tiếp theo.

Chú Ý: Nếu muốn thêm nhiều hơn 1 chặng tại màn hình này, bạn cần hoàn tất từng chặng 1 bằng cách nhấn Confirm/ Xác nhận để mã hành trình được cập nhật trước khi thực hiện việc thêm 1 chặng nữa.

Màn hình trước đó sẽ được cập nhật thông tin hành trình của chặng ở mới tương ứng. Nếu muôn thêm chặng khác với rate khác hoặc allotment khác, bạn có thể bấm Extend booking/ Thêm chặng ở. Nếu đổi ý muốn chọn lại, bấm Remove Room/Xoá Phòng

Sau khi hoàn tất việc chọn phòng và chặng ở, bấm Confirm/Xác nhận để tiến hành xác nhận Đặt phòng,

Lưu ý

Trường hợp bạn muốn đặt 1 phòng với nhiều hơn 2 chặng ở với hơn 2 rate hoặc nhiều hơn 2 allotment cho các chặng. Hệ thống hiện tại chỉ hỗ trợ thêm từng chặng 1 lần.

Bạn cần chọn chặng ở sau đó bấm Add/Thêm sau đó xác nhận để mã hành trình được cập nhật sau đó mới bấm Extend/Thêm chặng ở để thêm chặng ở với rate code khác nếu muốn.


Trang này có hữu ích ?