Reservation (Đặt phòng)

Hỗ trợ khách hàng

26/04/2021 - 1 phút để đọc

1001 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Reservation( Đặt phòng)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – CRS – Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị chi tiết danh sách đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Bộ lọc:

  • Hotels

  • Booking Date

  • Status

  • Thêm bộ lọc

Tìm kiếm theo mã hành trình hoặc mã đặt phòng

Hiển thị thêm cột

Xuất báo cáo Excel

Chi tiết đặt phòng

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?