Activity type (Loại hoạt động)

Hỗ trợ khách hàng

01/04/2021 - 1 phút để đọc

362 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Activity type (Loại hoạt động)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance Plan – Configuration – Activity type

Tổng quan (Summary)

Thực hiện cấu hình các loại hoạt động cho công việc bảo trì

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • #: Số thứ tự

  • Code/ Mã: Mã quy định của cơ sở

  • Name: Tên loại hoạt động cho công việc bảo trì

  • Action: Nút chức năng chỉnh sửa, xóa và xem lại lịch sử tạo loại hoạt động

Create Activity type

Chọn vào biểu tượng “v” để thực hiện tạo nhiều cơ sở cùng 1 lúc bằng cách điền thông tin vào mẫu có sẵn sau đó nhập vào hệ thống.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?