Reservation Management (Quản lý Đặt Phòng)

Hỗ trợ khách hàng

01/04/2021 - 1 phút để đọc

163 lượt xem

 

Tên màn hình (Screen Name)

Đặt Phòng (Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Reservation

Tổng quan (Summary)

Quản lý danh sách đặt phòng từ OTA

Màn hình (Screen)

 

 

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Thông tin tổng quan:

  • Mã OTA (OTA ID) Mã đặt phòng do OTA sinh ra & gửi về hệ thống

  • Confirmation No - Mã đặt phòng của hệ thống

  • Channel (Kênh OTA) - Mã kênh OTA

  • Rate Code - Mã kế hoạch giá

  • Room Type - Mã loại phòng

  • Booking Time - Thời điểm đặt phòng

  • Check-In - Ngày nhận phòng

  • Check-Out - Ngày trả phòng

  • Guest - Tên Khách

  • Total - Tổng số tiền đặt phòng

Lưu ý (Remarks)

 


Trang này có hữu ích ?