Mission List (Danh sách đầu việc)

Hỗ trợ khách hàng

01/04/2021 - 1 phút để đọc

427 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Mission List (Danh sách đầu việc)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance Plan – Configuration – Mission List

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các đầu việc của bộ phận bảo trì

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • #: Số thứ tự

  • Code/ Mã: Mã quy định của cơ sở

  • Name/ Tên: Tên các đầu việc của bộ phận bảo trì

  • Action: Nút chức năng chỉnh sửa, xóa và xem lại lịch sử tạo đầu việc của bộ phận bảo trì

Create Mission list: Tạo danh sách đầu việc

Chọn vào biểu tượng v để thực hiện tạo nhiều đầu việc cùng 1 lúc bằng cách điền thông tin vào mẫu có sẵn sau đó nhập vào hệ thống.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?