Channel Configuration & Mapping

Hỗ trợ khách hàng

01/04/2021 - 1 phút để đọc

273 lượt xem

 

Tên màn hình (Screen Name)

Channel Configuration

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Channel Configuration

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các bộ room type & rate plan cần bán trên OTAs

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Thông tin tổng quan:

  • Chọn kênh OTA & khách sạn muốn áp dụng cấu hình kênh ở góc bên phải màn hình.

  • Màn hình cấu hình kênh chi tiết sẽ bao gồm 3 cột:

    • Kênh phân phối (Distribution Channel)

    • Loại phòng (Room Type)

    • Kế hoạch giá (Rate Plan)

  • Chọn loại phòng cụ thể để thực hiện gán các kế hoạch giá muốn bán cho loại phòng.

  • Có thể gán nhiều loại giá khác nhau cho cùng 1 loại phòng khi bán qua OTAs

Lưu ý (Remarks)

 


Trang này có hữu ích ?