Approval groups (Các nhóm phê duyệt)

Hỗ trợ khách hàng

30/03/2021 - 1 phút để đọc

444 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Approval groups (Các nhóm phê duyệt)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Approval Reports – Configurations – Approval groups

Tổng quan (Summary)

Cấu hình cho các nhóm chức danh đã được phân quyền phê duyệt báo cáo

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

New Group/Tạo nhóm phê duyệt

  • #/Thứ tự nhóm phê duyệt

  • Name/Tên nhóm phê duyệt

  • Description/Mô tả nhóm phê duyệt

  • Approvers/Thông tin tài khoản người phê duyệt

  • Action/Chức năng: Chọn các nút chức năng để chỉnh sửa hoặc xóa các nhóm phê duyệt

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?