Approval processes (Các quy trình phê duyệt)

Hỗ trợ khách hàng

30/03/2021 - 2 phút để đọc

521 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Approval processes (Các quy trình phê duyệt)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Approval Reports – Configurations – Approval processes

Tổng quan (Summary)

Cấu hình quy trình phê duyệt báo cáo theo yêu cầu của cơ sở, dựa vào các nhóm phê duyệt đã được cấu hình sẵn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • #/Số thứ tự các báo cáo

 • Name/Tên các báo cáo cần phê duyệt

 • Description/Mô tả quy trình phê duyệt báo cáo bao gồm những nhóm phê duyệt nào

 • Status/Tình trạng: Bật/tắt các báo cáo cần phê duyệt sau khi chạy đóng ngày

 • Action/Nút chức năng

  • Dùng để sao chép các quy trình phê duyệt. Từ 1 báo cáo đã được cài sẵn các quy trình, chỉ cần chọn nút chức năng này để sao chép thêm 1 quy trình tương tự.

  • Dùng để chỉnh sửa quy trình đã được tạo trước đó

  • Dùng để xóa quy trình đã được tạo trước đó

Add Approval Processes

 • Report name: Chọn 1 báo cáo cần tạo quy trình phê duyệt

 • Before NA Checking: Tích vào ô nếu cần kiểm tra báo cáo này trước khi gửi cho các nhóm phê duyệt

 • Level 1, level 2..: Chọn các nhóm phê duyệt theo thứ tự quy trình phê duyệt

 • Chọn Add để thêm nhóm phê duyệt

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?