Approval management (Quản lý quy trình)

Hỗ trợ khách hàng

30/03/2021 - 1 phút để đọc

431 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Approval management (Quản lý quy trình)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Approval Reports - Approval management

Tổng quan (Summary)

Xem tổng quan thông tin số lượng báo cáo cần phê duyệt theo ngày của các nhóm chức danh được phân quyền phê duyệt báo cáo sau khi chạy đóng ngày

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Người dùng có thể chọn xem thông tin hiển thị theo 7 ngày gần nhất, 30 ngày chọn xem thông tin từ ngày

  • Thứ ngày/Date: Thứ ngày tương ứng

  • Các nhóm chức danh/NA, FC, FOM, GM: Số lượng báo cáo cần phê duyệt tương ứng với các nhóm chức danh

  • Tổng số lượng báo cáo đã hoàn thành quá trình phê duyệt/Total closed processes

Lưu ý (Remarks)

Có thể double click vào số lượng báo cáo để xem chi tiết các báo cáo nào chưa hoàn thành phê duyệt


Trang này có hữu ích ?