Audit Log (Lịch sử thao tác hệ thống)

Hỗ trợ khách hàng

09/03/2021 - 1 phút để đọc

503 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Audit Log (Lịch sử thao tác hệ thống)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Audit Log

Tổng quan (Summary)

Xem và tra cứu lịch sử hoạt động của hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình tìm kiếm

  • Description: Nhập mô tả từ khóa cần xem để dễ dàng tìm kiếm

  • Action Group: Chọn nhóm các chức năng cần tìm kiếm lịch sử thao tác

  • Action: Chọn hành động cần xem lại lịch sử thao tác

  • Date Range: Chọn phạm vi ngày cần tìm kiếm lịch sử thao tác

  • User: Nhập thông tin người dùng từng thao tác trong hệ thống

  • Property: Nhập thông tin cơ sở cần tìm kiếm

Màn hình trả kết quả

Màn hình trả kết quả các thông tin

  • Ngày giờ thao tác

  • Người dùng thao tác

  • Chi tiết các lịch sử chỉnh sửa

  • Chọn (blue star) để xem chi tiết nhật ký hoạt động như bên dưới

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?