Nhật ký hoạt động (Activity Log)

Hỗ trợ khách hàng

09/03/2021 - 1 phút để đọc

451 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Nhật ký hoạt động (Activity Log)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Activity Log

Tổng quan (Summary)

Xem và tra cứu lịch sử thao tác của người dùng trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình tìm kiếm

  • Action Group: Chọn nhóm các chức năng cần tìm kiếm lịch sử thao tác

  • Action: Chọn hành động cần xem lại lịch sử thao tác

  • Description: Nhập mô tả từ khóa cần xem để dễ dàng tìm kiếm

  • Date Range: Chọn phạm vi ngày cần tìm kiếm lịch sử thao tác

  • User: Nhập thông tin người dùng từng thao tác trong hệ thống

  • Property: Nhập thông tin cơ sở cần tìm kiếm

Màn hình trả kết quả

Màn hình trả kết quả các thông tin

  • Ngày giờ thao tác

  • Người dùng thao tác

  • Chi tiết các lịch sử chỉnh sửa

  • Chọn (blue star) để xem chi tiết nhật ký hoạt động như bên dưới

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?