Lịch sử cuộc gọi (Calling Histories)

Hỗ trợ khách hàng

09/03/2021 - 1 phút để đọc

315 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sử cuộc gọi (Calling Histories)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Phone Call - Calling Histories

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã trong mục báo thức

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?