Quick Task Name ( Tạo Nhanh Công Việc)

Hỗ trợ khách hàng

08/03/2021 - 2 phút để đọc

38 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo nhanh công việc ( Quick task name )

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Task Management – Configuration - Quick Task Name

Tổng quan (Summary)

Người dùng có thể tạo thêm các công việc thường phát sinh trong quá trình vận hành để tạo nhanh các công việc trên hệ thống Task Management.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

Thông tin hiển thị:

 • Search: người dùng có thể tìm kiếm tên hoặc mã của công việc được tạo sẵn trên hệ thống.

 • Department: phân loại hiển thị các công việc theo bộ phận ( có thể chọn nhiều bộ phận khác nhau)

 • Code: mã của công việc được tạo sẵn trên hệ thống, quy định đặt tên tuỳ theo quy định của khách sạn

 • Name: tên của công việc được tạo sẵn

 • Edit: thay đổi thông tin của công việc được tạo sẵn

 • Delete: xoá công việc được tạo sẵn

 • Add ( Create Task Template): tạo mới công việc

  • Department: người dùng chọn bộ phận cho mẫu công việc

  • Code: Mã công việc

  • Task name: tên công việc muốn tạo sẵn

  • Mission List: người dùng thêm các bước cần thực hiện để tạo thành danh sách công việc cần làm ( tham khảo thêm tại đây )

  • SLA: SLA sẽ tự động hiển thị theo quy định của cơ sở, người dùng không cần phải nhập thêm khi tạo mới công việc từ mẫu này ( có thể chỉnh sửa).

Lưu ý (Remarks)

Các mẫu công việc được tạo sẵn này có thể dùng để tạo & cập nhật nhanh các công việc thường phát sinh trong quá trình vận hành tại cơ sở cùng với SLA mặc định của từng việc đó. Người dùng lưu ý cần thêm đầy đủ các thông tin quan trọng khác theo thực tế & thời điểm lúc tạo mới công việc.


Trang này có hữu ích ?