Chi tiết thông tin các gói mã giá phòng (Info Rate Plan)

Hỗ trợ khách hàng

17/03/2021 - 2 phút để đọc

38 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết thông tin các gói mã giá phòng (Info Rate Plan)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan - Info

Tổng quan (Summary)

Xem thông tin chi tiết về mã giá và cập nhật các chính sách chi tiết của từng mã giá phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Mã giá/Rate Code: Mã giá phòng. Mỗi mã giá phòng là duy nhất dùng để xác định giá cho một hoặc nhiều loại phòng trong một khoảng thời gian hoặc chi tiết theo các mã mùa cụ thể

 • Tên gói giá phòng/Rate Name: Tên của mã giá phòng

 • Mô tả/Description: Mô tả chi tiết gói giá phòng

 • Loại mã giá/Rate Type: Mã giá phòng thuộc loại

 • Ngày bắt đầu/Begin Sell Date: Ngày bắt đầu áp dụng mã giá phòng

 • Ngày kết thúc/End Sell Date: Ngày kết thúc áp dụng mã giá phòng

 • Dùng trong ngày/DayUse: Chọn nếu muốn tạo loại Rate Plan check in và check out trong cùng một ngày (Min Los = 0)

 • Cho phép bán giá 0 đồng/Allow Sell Zero Rate: Khi tích chọn vào ô này thì mã giá này sẽ được cho phép bán với giá 0 đồng

 • Mã thị trường/Market: Mã thị trường của đặt phòng. Chọn từ danh mục mã thị trường

 • Mã nguồn/Source: Mã nguồn của đặt phòng. Chọn từ danh mục mã nguồn

 • Số ngày ở tối thiểu/Min LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối thiểu tính từ ngày nhận phòng đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng và đặt phòng thành công

 • Số ngày ở tối đa/Max LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối đa tính từ ngày nhận phòng đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng và đặt phòng thành công

 • Số ngày đặt trước tối thiểu/Min Advance Booking: Số ngày đặt trước tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Số ngày đặt trước tối đa/Max Advance Booking: Số ngày đặt trước tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Inherit From Rate Plan: Chọn nếu muốn tạo một Rate Plan thừa kế từ Rate Plan khác

 • Tag: Chọn thẻ gán cho mã giá phòng

 • Other Languages: Chọn để bổ sung thêm thông tin tên gói giá và các mô tả về gói giá bằng các ngôn ngữ khác

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?