Cập nhật mã giá vào quỹ phòng (Allotments)

Hỗ trợ khách hàng

04/03/2021 - 1 phút để đọc

422 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cập nhật mã giá vào quỹ phòng (Allotments)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan - Allotments

Tổng quan (Summary)

Thể hiện các danh sách các quỹ phòng mà mã giá phòng được gán vào

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Quỹ phòng/Allotment: Tên quỹ phòng có chứa mã giá phòng

  • Kênh bán phòng/Distribution Channel: Kênh bán phòng được áp dụng bán cho quỹ phòng

  • Loại quỹ phòng/Allotment Type

  • Nhóm quỹ phòng/Allotment Group

  • Thời gian bắt đầu áp dụng/From

  • Thời gian kết thúc/To

  • Chức năng/Action: Xóa các quỹ phòng của các mã giá đã được gán vào

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?