Revenue (Báo cáo doanh thu Vận chuyển)

Hỗ trợ khách hàng

07/07/2021 - 1 phút để đọc

424 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Revenue (Báo cáo doanh thu Vận chuyển)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Transportation - Report - Revenue

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện thông tin chi tiết về doanh thu của dịch vụ vận chuyển tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Trường thông tin tìm kiếm

 • Ngày đón/Pickup date

 • Tuyến đón/Pickup route

 • Loại vận chuyển/Transport Type

 • Người nhận công việc/Assignee

 • Xuất báo cáo theo định dạng/File type ( Excel/ PDF)

 • Tích vào Group booking để tìm kiếm các công việc vận chuyển của các đặt phòng theo đoàn

 • Chọn biểu tượng cài đặt để thêm hoặc ẩn các trường thông tin sẽ hiển thị trong báo cáo

Màn hình trả kết quả

 • Số thứ tự/#

 • Mã công việc/Task Code

 • Trạng thái công việc/Status

 • Người nhận/Assignee

 • Loại xe, số xe/Car Type/ No. Plate

 • Được tạo khi nào, bởi ai/Created At/By

 • Được cập nhật khi nào, bởi ai/Updated At/By

 • Loại vận chuyển/Transport Type

 • Số khách/Pax

 • Tuyến đón/Pickup Route

 • Đơn giá/Price

 • Giá tiền phụ thu/Extend Price

 • Tổng tiền/Total Price


Trang này có hữu ích ?