Block Room Management (Quản lý khóa phòng)

Hỗ trợ khách hàng

02/03/2021 - 1 phút để đọc

27 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Block Room Management (Quản lý khóa phòng)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Block Room Management

Tổng quan (Summary)

Thể hiện thông tin các loại phòng được người dùng thao tác khóa trong 1 thời gian cụ thể và lịch sử thao tác của người dùng trên các loại phòng khóa

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường lọc tìm kiếm

 • Thời gian khóa phòng/Block Time: Chọn thời gian khóa phòng cần xem

 • Loai khóa phòng/Block Type: Chọn loại phòng khóa cần xem

Trường thông tin trả kết quả

 • Thứ tự phòng/#

 • Số phòng/Room Number

 • Thời gian khóa phòng/Block Time

 • Lí do khóa phòng/Reason

 • Tình trạng hiện tại của phòng/Current Status

 • Mô tả chi tiết/Description

 • Ngày tạo khóa phòng/Date Time

 • Người dùng thao tác khóa phòng/User

 • Chức năng/Action: Thực hiện xóa các phòng đã khóa

Xem lịch sử cập nhật các hoạt động khóa phòng bởi người dùng


Trang này có hữu ích ?