Block Room Management (Quản lý khóa phòng)

Hỗ trợ khách hàng

23/05/2021 - 1 phút để đọc

448 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Block Room Management (Quản lý khóa phòng)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Block Room Management

Tổng quan (Summary)

Thể hiện thông tin các loại phòng được người dùng thao tác khóa trong 1 thời gian cụ thể và lịch sử thao tác của người dùng trên các loại phòng khóa

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường lọc tìm kiếm

 • Thời gian khóa phòng/Block Time: Chọn thời gian khóa phòng cần xem

 • Loai khóa phòng/Block Type: Chọn loại phòng khóa cần xem

Trường thông tin trả kết quả

 • Thứ tự phòng/#

 • Số phòng/Room Number

 • Thời gian khóa phòng/Block Time

 • Lí do khóa phòng/Reason

 • Tình trạng hiện tại của phòng/Current Status

 • Mô tả chi tiết/Description

 • Ngày tạo khóa phòng/Date Time

 • Người dùng thao tác khóa phòng/User

 • Chức năng/Action: Thực hiện xóa các phòng đã khóa

Xem lịch sử cập nhật các hoạt động khóa phòng bởi người dùng:

Chọn “Show History” để xem thông tin người dùng và thời gian khóa phòng.

Chọn “Hide History” nếu muốn ẩn phần lịch sử cập nhật hoạt động khóa phòng này.


Trang này có hữu ích ?