Property Occupancy (Công suất phòng của cơ sở)

Hỗ trợ khách hàng

02/03/2021 - 1 phút để đọc

259 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Property Occupancy (Công suất phòng của cơ sở)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Property Occupancy

Tổng quan (Summary)

Thể hiện tỉ lệ công suất phòng của khách sạn theo từng ngày tương ứng

Màn hình (Screen)


Trang này có hữu ích ?