Room Types (Các loại phòng)

Hỗ trợ khách hàng

02/03/2021 - 1 phút để đọc

282 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Room Types (Các loại phòng)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Room Types

Tổng quan (Summary)

Thể hiện thông tin các loại phòng và tổng số phòng của từng loại phòng được cấu hình tại từng cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Số thứ tự/#

  • Mã phòng/Code

  • Tên loại phòng/Name

  • Phòng tạm khóa để sửa chữa trong thời gian ngắn/OOS (Out of sevice): Tổng số phòng OOS được cài đặt tại cơ sở

  • Phòng khóa để sửa chữa trong thời gian dài/OOO (Out of order): Tổng số phòng OOO được cài đặt tại cơ sở

  • Tổng số phòng ảo/Total Pseudo

  • Số phòng/Number of Room: Số phòng của từng loại phòng hiện có tại cơ sở

  • Tổng số phòng/Total Room: Tổng số phòng của từng loại phòng hiện có tại cơ sở

  • Phòng ảo/Pseudo: Phân biệt phòng ảo và phòng thật của từng loại phòng vận hành tại cơ sở

  • Tình trạng/Status: Tình trạng của các loại phòng


Trang này có hữu ích ?