Hàng đợi phòng (Room Queue)

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 1 phút để đọc

41 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Hàng đợi phòng (Room Queue)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Room Queue

Tổng quan (Summary)

Thực hiện chức năng thêm phòng vào hàng đợi để nhân viên bộ phận buồng phòng kiểm tra và dọn phòng trước khi khách đến

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Chỉnh sửa vị trí ưu tiên của từng phòng/Edit Order

Màn hình tìm kiếm các phòng đang trong danh sách đợi

 • Tên khách/Guest name

 • Số phòng/Room No.

 • Loại phòng/Room Type

 • Trạng thái của Lễ tân/FO status

o OCC ( Occupied) : Phòng đang có khách

o VAC (Vacant): Phòng chưa có khách

 • Tình trạng phòng/Room Status

 • Tình trạng bộ phận buồng phòng/HK Status

Danh sách hàng đợi phòng

 • Số thời gian phải hoàn thành công việc/Q-Time

 • Thứ tự phòng đợi/Order

 • Mã xác nhận/Conf No

 • Số phòng/Room

 • Loại phòng/Room Type

 • Trạng thái của Lễ tân/FO status

 • Tình trạng phòng/Room Status

 • Tình trạng bộ phận buồng phòng/HK Status

 • Ca làm/Shift

 • Tên khách/Name

 • Khách vip/VIP

 • Hành động/Action

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?