Report/ Báo cáo chi tiết bữa ăn

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 1 phút để đọc

236 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Report/ Báo cáo chi tiết bữa ăn

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Report

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép quẹt thẻ và kiểm tra khách có bữa ăn hợp lệ không

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Ngày/Date: Chọn ngày để xem báo cáo chi tiết bữa ăn

  • Tiêu đề/Title: Tiêu đề các danh mục báo cáo

  • Số lượng bữa ăn/Number of meal: Số lượng bữa ăn theo tiêu đề báo cáo

Tổng cộng số bữa ăn/Total meal

Số bữa ăn mà khách đã dùng/Meal use by guest

Số bữa ăn mà nhân viên đã dùng/Meal use by staff

Tổng cộng số trẻ em có bữa ăn/Total child

Tổng cộng số người lớn có bữa ăn/Total adult

Tổng cộng số bữa ăn mà trẻ em đã dùng/Total child’s meal used

Tổng cộng số bữa ăn mà người lớn đã dùng/Total adult’s meal used

Số bữa ăn còn lại/Remain meal

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?