Cross Posting - Thanh toán đơn hàng vào phòng khách tại cơ sở thu hộ

Hỗ trợ khách hàng

04/03/2021 - 1 phút để đọc

289 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Đối với các khách sạn thuộc 1 vùng thì có thể cho phép room charge về phòng khách ở các cơ sở khác thuộc vùng đó.

Màn hình (Screen)

Tại màn hình ghi nhận thanh toán:

  1. Chọn hình thức thanh toán là Room Charge

  2. Chọn cơ sở thu hộ mà khách muốn Room Charge về

  3. Nhập số phòng của khách

  4. Các thông tin tương ứng được hệ thống trả về theo số phòng và cơ sở

Lưu ý (Remarks)

User cần thông báo đến cơ sở thu hộ về giao dịch của khách.

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?