Duplicate Check - Sao chép đơn hàng

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 1 phút để đọc

140 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn các bước sao chép đơn hàng

Màn hình (Screen) - Thông tin đơn hàng

Đối với các đơn hàng đã thanh toán, có thể thực hiện sao chép (duplicate) đơn hàng bằng cách:

  1. Tại màn hình chính, click vào mục Orders

  2. Click chọn vào các đơn hàng đã đóng, tab Closed

  3. Chọn đơn hàng đã đóng muốn sao chép

  4. Click Duplicate

Đơn hàng mới sao chép toàn bộ items của đơn hàng cũ.

Lưu ý (Remarks)

Đơn hàng chỉ sao chép các items, không sao chép các thông tin Discounts và hình thức thanh toán.

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?