Close Shift - Đóng ca

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 2 phút để đọc

108 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Close Shift - Đóng ca

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log in - Time Clock - Close Shift

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn thực hiện Đóng ca và in báo cáo cuối ca trên hệ thống

Hướng dẫn

Các bước đóng ca:

Tại màn hình chính, click vào biểu tượng “Time Clock” ở góc phải màn hình. Click vào button “Close Shift” để thực hiện đóng ca.

Màn hình đóng ca sẽ hiện ra như dưới đây

Thực hiện tuần tự các bước sau để đóng ca:

 1. Nhập số tiền mặt cuối ca

 2. Click vào Close Shift

 3. Click vào Print Report nếu muốn in báo cáo các đơn hàng hoàn thành + báo cáo tài chính cuối ca. Chỉ thực hiện in báo cáo khi đã đóng ca

Bên trái màn hình là thông tin ca hiện tại của người dùng:

 • Cashier: Tên người dùng.

 • Opened: Thời gian mở ca.

 • Opening amount: Số tiền mặt đầu ca.

 • Total Check: Tổng số đơn hàng đã thanh toán trong ca.

 • Total Payment: Tổng giá trị đơn hàng đã thanh toán trong ca.

 • Cash Payment: Tổng giá trị đơn hàng đã thanh toán bằng tiền mặt.

 • Expected cash amount: Tổng tiền mặt mong đợi hiện có.

 • Actual amount: Tổng tiền mặt thực tế.

 • Variance: Số tiền mặt chênh lệch thực tế so với mong đợi.

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?