Return Check - Hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 2 phút để đọc

162 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Đối với các đơn hàng có ngày thanh toán trước ngày Business Date (ngày giao dịch trên PMS) hiện tại, không thể thực hiện Re-open, chỉ có thể hoàn trả toàn bộ đơn hàng (Return)

Hướng dẫn

Hướng dẫn các bước để hoàn trả đơn hàng.

  1. Tại màn hình chính, click chọn Orders

  2. Click chọn danh sách đơn hàng đã đóng, tab Closed

  3. Tìm kiếm đơn hàng cần Return thông qua mã đơn hàng

  4. Click vào đơn hàng cần Return

  5. Click Return ở màn hình tiếp theo dưới đây

6. Thông tin đơn hàng được hoàn trả được hiển thị với số lượng âm như dưới đây. Click Pay và xác nhận để thực hiện Return

7. Chọn lý do hoàn trả đơn hàng ở màn hình dưới đây

8. Click vào OK để hoàn thành việc hoàn trả đơn hàng

Hệ thống sẽ tự đống post mới một bill âm với số tiền và mặt hàng như đơn hàng gốc như hình dưới đây.

Chú ý: Trong trường hợp return đơn hàng được Room Charge mà phòng đã được check out. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo return thất bại và yêu cầu nhập số phòng mới muốn Room Charge đơn return vào.

  • Click Cancel order để hủy thao tác Return. Đơn hàng với số âm đối ứng vừa hiển thị sẽ chuyển sang trạng thái Cancel. Đơn gốc vẫn có thể được Return sau đó (nếu cần)

  • Click Post để thực hiện Return đơn hàng. Đơn gốc không thể được return thêm lần nữa.

Lưu ý (Remarks)

Chỉ có người dùng được phân quyền mới có thể thực hiện chức năng này

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?