Void Item/Bill - Hủy món/đơn hàng đã xử lý

Hỗ trợ khách hàng

04/03/2021 - 1 phút để đọc

329 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Đối với các items đã xử lý, người dùng không thể chỉnh sửa chi tiết các items này.

Người dùng được phân quyền có thể thực hiện hủy món/ hủy đơn hàng đã xử lý nhưng chưa được thanh toán

Hủy Món

Các bước để hủy món:

  1. Chọn món muốn hủy

  2. Click Void ở menu bên trái

  3. Nhập số lượng muốn hủy

  4. Chọn lý do hủy món

  5. Xác nhận hủy món

Hủy đơn hàng

Các bước hủy đơn hàng:

  1. Tại màn hình thông tin đơn hàng, click Void

  2. Chọn lý do hủy đơn hàng

  3. Click OK để xác nhận hủy đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?