Payment Bill - Thoanh toán đơn hàng

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 2 phút để đọc

326 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Payment - Màn hình ghi nhận thanh toán đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng - Payment

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách ghi nhận thanh toán đơn hàng

Màn hình thông tin hóa đơn

Khi khách hàng gọi thanh toán, tại màn hình thông tin đơn hàng:

(1) Thực hiện in hóa đơn tạm tính bằng cách click nút Print.

(2) Tiến hành ghi nhận thanh toán bằng cách click nút Payment.

Lưu ý:

  • Chỉ có người dùng được phân quyền mới có thể thanh toán đơn hàng

  • Chỉ được thanh toán đơn hàng khi đã thực hiện mở ca

Màn hình ghi nhận thanh toán hóa đơn

Tại màn hình ghi nhận thanh toán:

Total Price : Tổng số tiền của hóa đơn

Balance Due: Tổng số tiền chưa thanh toán

(1) Nhập số tiền thanh toán

(2) Chọn hình thức thanh toán tương ứng

(3) Adjust: Điều chỉnh số tiền (nếu cần)

(4) Discount: Áp dụng giảm giá cho nhóm hoặc tổng đơn hàng

(5) Print: In hóa đơn tạm tính

(6) Split: Tách đơn hàng

(7) Merge: Gộp đơn hàng

(8) Charge Tip: Ghi nhận số tiền tip (nếu có)

(9) Close: Thoát khỏi màn hình thanh toán

Sau khi chọn hình thức thanh toán xong thì hình thức và số tiền thanh toán sẽ xuất hiện ở màn hình dưới đây:

(1) Hình thức và số tiền thanh toán của hình thức này

(2) Pay: Bấm vào nút Pay để hoàn thành việc ghi nhận thanh toán cho đơn hàng

Nếu muốn xóa hình thức thanh toán thì bấm vào biểu tượng undo này

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?