Split Bill Manually - Tách đơn hàng theo từng item

Hỗ trợ khách hàng

24/02/2021 - 2 phút để đọc

271 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách tách đơn hàng

Màn hình (Screen) - Order

Trường thông tin (Fields Description)

Các bước để tách đơn hàng đều nhau:

  1. Vào đơn hàng muốn tách, chọn Split

  2. Chọn Split Manually để thực hiện tách đều đơn hàng theo từng item

  3. Chọn số đơn muốn tách -> Click OK

Tại các đơn hàng được tách, có thể:

(1) Update Cover: Cập nhật số khách cho từng đơn được tách

(2) Xóa đơn trống

(3) Add New: Thêm đơn trống

(4) Mark All: Chọn hết tất cả các Items trong đơn đang chọn

(5) Share Item: Chia đều items cho đơn hiện tại và đơn được chọn

(6) Reset All: Xóa hết tất cả các thao tác đã thực hiện

(7) Undo Split: Quay lại thao tác trước

(8) Close: Xác nhận không thực hiện tách đơn hàng

(9) Apply: Xác nhận thực hiện tách

Trong trường hợp món cần tách có nhiều option/ side dish, nếu số lượng cần tách nhỏ hơn số lượng gốc, màn hình sẽ hiển thị pop-up yêu cầu nhập số lượng options/ condiments muốn tách chung với món chính:

Nếu muốn thay đổi lại số lượng muốn tách, có thể click vào button (+) / (-) của món chính. Pop-up với thông tin số lượng của món chính và option/ side dish tương ứng sẽ được hiển thị lại để cập nhật.

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?