Login - Đăng nhập

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 1 phút để đọc

402 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Login - Đăng nhập

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log in

Tổng quan (Summary)

Màn hình này được hiện lên ngay khi mở ứng dụng Cirrus Fnb trên máy POS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Login: Bấm vào biểu tượng này để hiện form điền thông tin tài khoản đăng nhập

  • Face ID: Bấm vào biều tượng này để đăng nhập bằng nhận diện khuôn mặt

  • Support: Bấm vào biểu tượng này để hiện thông tin liên hệ

Lưu ý (Remarks)

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?