Reports - Báo cáo

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 1 phút để đọc

146 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Reports - Báo cáo

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Report

Tổng quan (Summary)

Người dùng có thể xem và in được các báo cáo:

 • Báo cáo các đơn hàng đã hoàn thành (Employee Closed Check Report)

 • Báo cáo các đơn hàng đang mở (Employee Open Check Report)

 • Báo cáo tài chính (Finance Report)

 • Báo cáo danh sách mặt hàng đã bán (Item Sale Report)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Report: Chọn loại báo cáo cần xem

 • Filter: Lọc theo các giá trị

  • Outlet

  • Employee

  • Business Date (Ngày giao dịch trên PMS)

  • Start Date Time (Ngày giờ hệ thống)

  • End Date Time (Ngày giờ hệ thống)

Lưu ý (Remarks)

 • Đối với báo cáo Closed Check Report và Financial Report: Chỉ xem báo cáo cho từng Outlet

 • Thời gian chỉ được lọc theo 1 trong 2: Business Date hoặc ngày giờ hệ thống (Start Date Time + End Date Time)

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?