Notifications - Thông báo

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 1 phút để đọc

288 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Notifications - Danh sách thông báo

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Notifications

Tổng quan (Summary)

Hiển thị tất cả thông báo liên quan đến:

  • Gửi thông tin món ăn xuống máy in bếp bị lỗi

  • In hóa đơn tạm tính

  • Hủy món/ hoàn trả đơn hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Mark Read All: Đánh dấu đã đọc hết các thông báo

Clear All: Xóa hết tất cả các thông báo đã đọc 

Các thông báo chưa đọc

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?