Open Shift - Mở ca

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 1 phút để đọc

407 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Open Shift - Mở ca

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log in - Time Clock - Open Shift

Tổng quan (Summary)

Màn hình này dùng để thực hiện việc mở ca làm việc mới

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Logut: Bấm vào biểu tượng này để đăng xuất tài khoản

 • Open Shift: Bấm vào biều tượng này để mở ca

Màn hình mở ca sẽ hiện ra như dưới đây

 • Các trường thông tin ở màn hình mở ca:

  • Opening Amount: Số tiền mặt đầu ca

  • Open Shift: Bấm vào đây để tiến hành mở ca

  • Previous Shift: Thông tin ca trước của người dùng:

   • Cashier: Tên người dùng.

   • Opened: Thời gian mở ca trước.

   • Closed: Thời gian đóng ca trước.

   • Total Check: Tổng số đơn hàng đã thanh toán ca trước.

   • Total Payment: Tổng giá trị đơn hàng đã thanh toán ca tước.

   • Cash Payment: Tổng giá trị đơn hàng đã thanh toán bằng tiền mặt.

   • Print Report: in lại báo cáo tài chính của ca trước

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?